12/08/2014

Daftar penilaian take home mahasiswa


DAFTAR Penilaian “takehome” MAHASISWA

NO
NAMA
Pengemb
karir bidan
Pemasaran usaha sosial jasa asuhan keb
Kel. diskusi
Kel.1
Kel. 2
Kel. 3
Kel. 4
1
Abdaul Khikmah
AB
AB
-
B
2
Ani Kholifah
A
B
-
B
3
Dhita Ayu Nur F
AB
AB
+2
B
4
Dina Marantika Buana
A
B
+3
AB
5
Dita Damayanti
B
AB
+2
B
6
Dwi Jayanti
7
Dwi Nur Khotimah
B
AB
-
B
8
Evi Yuliati
B
B
+3
B
9
Farah Erawati
A
A
-
AB
10
Gita Razzaq FAraidilla
A
A
+3
B
11
Karlina
B
B
+3
B
12
Linda Wahyuningrum
A
AB
+3
B
13
Lulut Zubaidah
A
AB
-
B
14
Nur Azizah
AB
AB
-
AB
15
Putri Nikewati
AB
B
-
B
16
Retno Wulandari
AB
AB
+3
AB
17
Rindi Lili Rahayu
B
AB
-
B

Mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Politeknik Banjarnegara
read more “Daftar penilaian take home mahasiswa”